Privacyverklaring

Het zal u zeker niet zijn ontgaan uit de nieuwsberichten dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op alle organisaties in Nederland en dus ook voor Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Als organisatie krijgen ook wij meer verplichtingen. Dit betekent dat wij duidelijk moeten aantonen dat wij als Stichting ons aan deze wet houden.  Hieronder hebben we een aantal praktische zaken voor u op een rijtje gezet.

Versie mei 2018

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel vrijwilligers als relaties, die  worden verzameld en/of gebruikt door Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm.

Privacy is belangrijk en met deze verklaring beogen we om u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen op uw rechten.

Dit document bevat de volgende informatie:
1.  Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?
2.  Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
3.  Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?
4.  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
5.  Met wie delen wij uw gegevens?
6.  Wat doen we niet?
7.  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
8.  Wat zijn uw rechten?
9.  Vragen
10. Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?
Als u bij ons staat ingeschreven kunnen wij van u onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
§ NAW-gegevens: voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats;
§ Contactgegevens: emailadres(sen), telefoonnummer(s);
§ Voor vrijwilligers: de afgesloten vrijwilligers overeenkomst.
§ E-mails en andere correspondentie;
§ Mondeling door u aan ons verstrekte aanvullende informatie;
§ Andere relevante informatie
§ Wij stellen uitdrukkelijk geen prijs op het ontvangen van bijzondere persoonsgegevens.

Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan wij informatie over uw:
§ Godsdienst of levensovertuiging;
§ Ras/etnische afkomst;
§ Politieke voorkeur;
§ Gezondheid;
§ Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
§ Lidmaatschap van een vakbond;
§ Strafrechtelijk verleden.

Wij stellen geen prijs op deze gegevens omdat wij deze gegevens niet nodig hebben voor onze werkzaamheden en onze systemen er bovendien niet op ingericht zijn om dit soort gevoelige gegevens op te slaan.

Indien u er toch voor kiest om bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen, kunnen wij er niet voor instaan dat deze gegevens niet onbedoeld toch door ons opgeslagen worden. In dat geval gaan wij ervan uit dat u ons toestemming gegeven heeft om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om ons te wijzen op de door u toegestuurde bijzondere persoonsgegevens en ons te verzoeken om de gegevens alsnog te verwijderen.

2. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten en voor het informeren daaromtrent.

3. Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?
Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk om onze activiteiten op een doelmatige wijze uit te voeren. We verwerken uw persoonsgegevens als u een algemene inschrijving doet.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze activiteiten te verrichten.

In het algemeen worden gegevens in ieder geval verwijderd uit onze database als wanneer aangeeft niet langer onze informatie te willen ontvangen, dan wel wanneer u ophoudt vrijwilliger bij ons te zijn.

Voorts zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen als u daarom rechtmatig verzoekt, tenzij de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is op een van de in artikel 17 lid 3 AVG genoemde gronden. In dat laatste geval zullen wij u uiteraard daarover informeren.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met anderen.

Evenwel zullen wij derden toegang tot uw persoonsgegevens geven als dat naar onze mening vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of op grond van een wettig verzoek daartoe.

6. Wat doen we niet?

Wij gebruiken uw gegevens niet om u andere informatie toe te zenden dan informatie met betrekking tot de activiteiten van onze stichting. Ook gaan we strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd onder punt 10. van deze Privacyverklaring als u:

§ wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
§ uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
§ uw persoonsgegevens wilt wissen;
§ de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
§ bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
§ wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

9. Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via info@pelgrimshoevekafarnaum.nl

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website. We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de Privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen en geven aan wanneer de Privacyverklaring de laatste keer is bijgewerkt. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.