► Partners

De volgende instanties zijn nauw met Kafarnaüm verbonden:

De congregatie Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Het initiatief tot de pelgrimsherberg komt uit de gelederen van deze orde. En de congregatie heeft dat initiatief niet alleen omarmd, maar ook veilig gesteld voor de toekomst.

Om deze verbondenheid te onderstrepen, wordt u, als u bij ons achterom komt, welkom geheten door de stichter van deze orde, pastoor Glorieux.

Die verbondenheid blijkt ook uit het feit dat één van de bestuursleden van de congregatie, Br. Theo van den Boer, zitting heeft in ons bestuur.

Contactgegevens:
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Glorieuxlaan 4
5613 LN Eindhoven
040-2947498
secretariaat@brsglorieux.nl

http://www.brsolvvlourdes.net/

De geschiedenis van de orde
In het begin van de 19e eeuw wordt Vlaanderen zwaar geteisterd door de oorlogen van Napoleon. De armoede neemt een verschrikkelijke en zorgwekkende omvang aan. Bovendien wordt het stadje Ronse, ooit bekend om zijn textielnijverheid, ook nog getroffen door de opkomst van de machinale textielindustrie in Engeland. Door beide factoren is Ronse in verval geraakt: bedelarij, landloperij, ongeletterdheid en moreel verval. Van de 13.000 inwoners zijn er 6.000 armen die aangewezen zijn op de liefdadigheid van hun medeburgers.

In 1825 wordt de nog jonge priester Glorieux benoemd tot onderpastoor van de Sint Hermes in Ronse. Op een nacht wordt hij bij een arme oude man geroepen, die in een schuurtje ligt te sterven. In hetzelfde kot liggen nog twee mannen, op wat stro. Ook vindt hij op een keer het lijk van een vrouw op straat, door gebrek aan voedsel gestorven. Diep getroffen door de ellende die hij overal aantreft, neemt hij het besluit om zulke stakkers te helpen. Al gauw wordt het Glorieux duidelijk dat hij vaste krachten nodig heeft.

In 1830 krijgt hij van de bisschop toestemming om een congregatie te stichten. De oorspronkelijke naam is: Broeders van Goede Werken. Vol idealisme wijden Glorieux en zijn eerste volgelingen zich met hart en ziel aan liefdewerken, zoals onderwijs, verpleging en verzorging.

De reputatie van de jonge congregatie verspreidt zich tot over de grenzen. In 1844 vestigen zich de eerste broeders in Nederland, in Delft.

Sinds 1926 is de orde ook actief in derdewereldlanden. Eerst op Java in toenmalig Nederlands Indië, later in Ethiopië en Brazilië. Sinds 2000 werken Ethiopische en Europese broeders samen ter bestrijding van de volksziekte aids. In de geest van de stichter willen zij, door hun voorkeursliefde voor de kanslozen, de ongelijkheid tussen de mensen overbruggen. Daarom willen zij voorzien in noden van de medemens door middel van o.a. onderwijs, verpleging (psychiatrie), opvang van jeugd, pastoraat en catechese.

De Nederlandse broeders wonen op dit moment nog samen in Eindhoven, Vught en Den Bosch. Sommige broeders wonen op zichzelf.

Glorieux en zijn visie die zover vooruitloopt op het gedachtegoed van zijn tijd

Modestus Stephanus Glorieux (1802 – 1872)

Het appél dat uitgaat van de gewone mensen in zijn tijd en de erbarmelijke leefsituatie waarin zij verkeren, kan Glorieux niet onbeantwoord laten. Hij moet er ja op zeggen. Nee zeggen is voor hem onmogelijk. In actie komen voelt hij als een eis.

Interessant is dat Glorieux in die zin vooruitloopt op de visie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas, die leefde van 1906 tot 1995. Hij stel niet het IK centraal, maar de Ander en het anders-zijn van de Ander. De Ander kan niet ingekapseld worden in mijn eigen doeleinden, maar doet in zijn kwetsbaarheid een appél op mijn verantwoordelijkheid. De Ander wordt opgetild uit de anonimiteit en geplaatst in een ethisch en religieus perspectief. Bij Levinas houdt dat in dat het religieuze zich meedeelt  in het weerloze gelaat van de Ander.

Honderd jaar eerder heeft Glorieux, onder veel kritiek, afbraak en verdachtmakingen, gedaan wat hij ‘moest’ doen. Hij inspireert een aantal jonge mannen en vrouwen om hun leven in dienst te stellen van hulpverlening op materieel, sociaal, psychologisch en intellectueel gebied. Voor dit doel richt hij uiteindelijk twee congregaties op. Hun op de praktijk georiënteerde werk  breidt zich geleidelijk uit over verschillende domeinen van hulpverlening en over een groot deel van de wereld.

Nog steeds is deze taak niet afgelopen en Glorieux is ook nu nog een richtingwijzer.

De Jacobushoeve
Het kringloop- en ontmoetingsproject Jacobushoeve ligt op ongeveer 500 meter afstand van Kafarnaüm. Ook dat project is een initiatief van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.

Een aantal activiteiten voeren we gezamenlijk uit, zoals het Pelgrimeren voor de jeugd en de Jacobuswandeling (Camino in de Kempen) op 25 juli. Ook ondersteunt de Jacobushoeve activiteiten op de Pelgrimsherberg financieel.

Vooral Cruz de Ferro en het Stiltecentrum daar worden door onze gasten veelvuldig bezocht

Contactgegevens:
Jacobushoeve
Jan Smuldersstraat 4
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592059
www.jacobushoeve.nl
info@jacobushoeve.nl

Nederlands Genootschap van St. Jacob
Het Genootschap van Sint Jacob wil de belangstelling voor de pelgrimstocht, in heden en verleden, vergroten en verdiepen. Dit wil zij onder meer bereiken door:

  • het op weg helpen van wandelaars, fietsers en anderen die naar Santiago de Compostela willen gaan;
  • het uitwisselen van ervaringen tussen de leden onderling;
  • het onderhouden van contacten met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland;
  • het bestuderen van historische, godsdienstige en culturele verschijnselen van de Jacobusverering;
  • het stimuleren van vrijwilligerswerk als ‘hospitalero voluntario’ in een pelgrimsherberg.

Eén van de informatiecentra van het genootschap is bij ons op de pelgrimshoeve gevestigd. Zodoende komen vele potentiële pelgrims bijna automatisch in contact met onze activiteiten.

Diverse bijeenkomsten van regio-afdelingen, met name van Zuidoost Brabant, vinden bij ons plaats.

Via de dochterorganisatie Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob verleent het genootschap financiële middelen aan onze werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd. De werkgroep Hospitaleren van het genootschap ondersteunt de promotie van onze hoeve als pleisterplaats.

Contactgegevens:
Nederlands Genootschap van St. Jacob
Huis van Sint Jacob
Janskerkhof 38A
3512 BN Utrecht
www.santiago.nl
030 2315391

Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
Op initiatief van het Genootschap is in 2010 de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob opgericht. De Stichting richt zich op het financieel steunen van een aantal specifieke activiteiten die samenhangen met het pelgrimeren naar Santiago de Compostela.

Zo mogen onze vrijwilligers van Pelgrimeren voor de jeugd bij deze stichting hun reiskosten declareren.

Contactgegevens:
Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
www.pelgrimsvrienden.nl
info@pelgrimsvrienden.nl

L’Esprit du chemin
Een “Nederlandse” herberg op de Vézelay-route in Frankrijk. Website http://www.espritduchemin.org/nl  

pelgriMEER, ontdekken & ontdekken
Hoe maak je van je tocht een reis van betekenis? pelgriMEER geeft het antwoord. Je pelgrimstocht wordt in zeven fases, etappes of facetten uiteen gerafeld. Over elk van die ‘etappes’ zijn kaarten samengesteld die je uitnodigen om na te denken, om diepgang en betekenis te zoeken. Een reisgenoot die je vragen stelt, citaten voorlegt en suggesties doet. Een wandelmaatje voor de ziel.

http://pelgrimeer.espritduchemin.org/een-reis-van-betekenis

Stichting Mariakapel Vessem 

Deze stichting beheert de Vessemse Mariakapel. Tijdens ons project Pelgrimeren voor de Jeugd bezoeken we deze kapel regelmatig voor een klein bezinningsmoment onderweg.